Σιλό κατασκευσμένα με Euronorm

Τα σιλό είναι ελληνικής κατασκευής, σύμφωνα με το Euronorm - EN 1991-4:2006-->N10346